Småfenæringen - største sektoren i norsk jordbruk

Rapport5-2018

Norsk småfenæring utgjør nå den største andelen av aktive gårdsbruk i Norge, målt i antall driftsenheter. Denne rapporten tar for seg småfenæringens verdiskaping i Norge, langs verdikjeden, fra innkjøp av driftsmidler og etablering av produksjonsenheter til industri og foredling. Videre har vi sett på arealbruk, beiting i inn- og utmark, samt klima og teknologisk utvikling.