Saueholdutsikter 2012

Rapport1-2007
Skrevet av:
Odd Lutnæs, Åge Klepp

Hensikten med dette prosjektet er å rette oppmerksomheten mot utsikter for det innenlandske saueholdet frem mot 2012. Hovedvekten er lagt på å belyse tilgangen på og etterspørselen etter saue- og lammekjøtt for landet sett under ett. Det innebærer at den regionale fordelingen av saueholdet og grunneier- og rovdyrproblematikken i begrenset grad vil bli gjort til tema i denne rapporten.