Norsk storfehold er i store endringer, med nye hold-forskrifter for storfe som inntreffer i 2024 og 2034, og betydelige teknologiske endringer. Endringer som krever store investeringer på det enkelte bruk framover. I forbindelse med dette notatet har vi analysert et scenario hvor vi har «lagt ned» alle melkeprodusenter med færre enn 25 årskyr i Oppland, og sett på hva dette vil ha av ringvirkninger for andre næringer og hva det vil ha å si for matproduksjonen i Oppland og noen utvalgte kommuner i fylket. Vi har sett spesielt på kommunene Skjåk, Nord-Fron, Gjøvik og Nord-Aurdal. Sannsynligheten for at dette scenariet inntreffer er ikke så mye et spørsmål om «om» dette inntreffer, men «når».