Evaluering av BU-ordningen i Valdres og Nord-Gudbrandsdal

Rapport5-2007

valueringen tar for seg prøveordningen med lokal forvaltning av BU-midler i Valdres og Nord-Gudbrandsdal.