Vurdering av mulige endringer i dages kornregime

Notat4-1997
Skrevet av:
Bjørn Strøm, Halfdan Blytt