Verdiskaping i landbrukets verdikjede i Akershus og Oslo

Rapport7-2017

Landbruket i Norge er en svært produktiv næring. Produktivitetsutviklingen for landbruket i Akershus og Oslo viser at antallet jordbruksbedrifter fortsetter å gå ned, mens produksjonen av kjøtt og melk i regionen har stabilisert seg, noe som indikerer at næringen i regionen fortsatt er en produktiv næring. Utfordringen framover er usikkerhet knyttet til kornproduksjonen, underdekning på storfekjøtt og usikkerhet knyttet til utvikling i melkekvoter i regionen.