Vår matproduksjon - viktig og variert. Verdiskaping i landbruket og matindustrien i Vestfold og Telemark

Rapport4-2021

Vestfold og Telemark er et fylke med et betydelig og allsidig landbruk, som rommer alle Norges produksjoner, med spenn fra høyfjellsområder til noen av de beste arealene i landet ved kysten. Dette legger grunnlaget for produksjon av alle norsk jordbruks viktige produkter, og tilhørende næringsmiddelindustri. I denne rapporten har vi sett på dagens situasjon, samt utviklingstrekkene i det nye fylket relativt til den nasjonale utviklingen i norsk produksjon. Vi har sett på trender innen blant annet bruksstruktur, areal og arealbruk, avlinger, dyretall, sysselsetting og omsetning.