Troms: Mulighetenes landbruk

Rapport8-2017
Skrevet av:

Rapporten tar for seg utviklingstrekk i jordbruket i Troms, og det pekes på flaskehalser som må åpnes for å snu negative trender. Disse er eiendomsstrukturen, med mye leiejord, og manglende oppfølging av driveplikten. Videre er det vanskelig å skaffe investeringsmidler, spesielt for små og middels store bruk. Virkemidlene i jordbrukspolitikken bør også i større grad sikre at mindre bruk får kompensert for ulempene med å drive i mindre skala. Skal arealene og produksjonen i Troms opprettholdes eller økes, må de mindre brukene også være drivverdige framover. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Troms Bondelag.