Tollvernet forvitrar Norsk landbruksvarehandel i lys av EØS og tredjeland

Rapport7-2011
Skrevet av:

Forutan ein kort gjennomgang av det norske tollregimet og den generelle landbruksvarehandelen, er det lagt vekt på handelen innanfor industrielt tilverka landbruksprodukt mellom Noreg og EU (RÅK). Etter EØS-avtala tråtte i kraft har den politiske linja til Noreg vore å gi fleire tollpreferansar på landbruksvarer. Resultata avteiknar seg ved at importerte varer tek marknadsveksten.