Teknologibruk for melk- og kjøttproduksjon i utmarka i Nord-Norge, med Troms som eksempel

Rapport3-2024

Totalt har antall bruk med beitedyr gått ned med 55 prosent og antall drøvtyggere har gått ned med 25 prosent fra år 2000 til 2023, og antall rein har økt med 31 prosent fra 2000 til 2020 i Nord-Norge i perioden. I dag utnyttes kun 32 prosent av fôrenhetene i utmarka i Nord-Norge. Med andre ord er det ledig kapasitet av fôrenheter i utmarka i landsdelen, når vi regner med at antall rein er konstant. Troms er anslått å ha Norges beste utmarksbeiter, og med det store fallet i beitedyr er fylket godt egnet som et pionerfylke til utprøving av utstrakt bruk av beiteteknologi for å øke utnyttelsen av utmarka og styrke husdyrholdet.