Synkende svensk storfeproduksjon - kombinasjonsdrift mellom barken og veden

Rapport5-2013
Skrevet av:
Eivind Hageberg

En kombinert produksjon av mjølk og kjøtt basert på grovfôrressurser har historisk vært viktig både i Sverige og Norge, blant annet fordi det har gitt effektiv ressursutnyttelse og god økonomi. Vi ser i dag konturer av liknende utfordringer mot denne produksjonsformen i begge land. Vi finner at sterk konkurranse på hjemmemarkedet presser avsetningsmulighetene for svensk mjølk. Den følgende effektiviseringa og spesialiseringa i mjølkeleddet presser en like konkurranseutsatt kjøttproduksjon. Konsekvensen er fall i den svenske kjøttproduksjonen. Her ser vi også at en økning i spesialisert kjøttproduksjon ikke har løst problemet med fallende antall mordyr i melkeproduksjonen. Vi finner at utviklingstrendene er svært like i de to landene, men at Norge ligger etter Sverige og har større politisk handlingsrom til å iverksette tiltak i tråd med den politiske målsetningen om opprettholdt produksjon.