Storfekjøttmarkedet fram mot 2012 Scenarioer for storfekjøttbalansen

Notat3-2007
Skrevet av:
Linda Klem, Åge Klepp

I dette notatet presenteres scenarioer for det innenlandske storfekjøttmarkedet fram mot 2012. Scenarioene er satt opp ut fra beregninger og framskrivinger for produksjon og etterspørsel av storfekjøtt, etter ulike metoder. Dette notatet har fått en mer utfyllende beskrivelse av prognoser for etterspørsel, enn tidligere utgivelser.