Slipp bonden fri? Gjeld og jordbruk i Danmark

Rapport5-2012
Skrevet av:
Eivind Hageberg

Denne rapporten tar for seg det danske landbruket, og viser utviklingstrendene i produksjon av melk, svinekjøtt og korn. Disse trendene settes i sammenheng med de økonomiske problemene som dansk landbruk har hatt de siste årene. Sammenhengen mellom gjeldsvekst, økonomiske resultater, produksjon og politikk søkes belyst. Konklusjonen er at politikken rettet inn mot uthenting av stordriftsfordeler til nå ikke ser ut til å ha gitt økonomiske gevinster store nok til å overgå kapitalomkostningene, med det resultat at bondens inntekter spises opp av renteutgifter. Konsekvensen har vært svært lavt og til tider negativt vederlag til den danske bondes eget arbeid siden årtusenskiftet.