Samhandel med landbruksvarer i lys av EØS, Ei gjensidig balansert utvikling?

Rapport6-2007
Skrevet av:

Det er handel og landbruk som er innfallsvinkelen i rapporten. EØS-avtala nedfell prinsipp og rammevilkår for korleis samhandelen skal fremjast mellom partane. Samstundes er det også nasjonale tilhøve og reguleringar som har innverknad på landbruksvarehandelen. Difor søkjer denne rapporten å sjå utover EØS-avtala, når utviklinga landbruksvarehandelen mellom Noreg og EU vert skissert.