Rekruttering til landbruket: Odelsbarns holdninger til overtakelse av gård

Rapport2-2009
Skrevet av:
, Anders Angård, Linda Klem

Rapporten baserer seg på en spørreundersøkelse blant personer med best odel. Temaet er holdninger til å overta gårdsbruk. Rapporten viser at det er store forskjeller mellom kvinner og menn, mellom ulike produksjoner og mellom ulike landsdeler når det gjelder hvor mange som vil ta over. Videre viser rapporten også til hvilke planer odelsbarna, som planlegger å ta over bruk, har for den framtidige drifta på gården de har odel til.