Østerriksk jordbrukspolitikk. Aktiv struktur- og miljøpolitikk kompenserer utfordrende produksjonsforhold

Rapport6-2022
Skrevet av:
, Knut Skaug Haraldsen

Hovedtema for denne rapporten er det landbrukspolitiske systemet til Østerrike. Det er lagt spesielt vekt på innretning av budsjettfinansierte ordninger, og da spesielt de nasjonale tiltakene uformet innenfor landsbygdprogrammet i søyle 2 i Den felles landbrukspolitikken. Østerrike som jordbruksland blir beskrevet, og produksjonsutviklingen med referanser til norsk jordbruk belyst. Finansiering og utformingen av sentrale ordninger i virkemiddelapparatet beskrives og drøftes, og disse blir avslutningsvis belyst opp mot det norske støttesystemet.

Les mer om følgende emner: