Økt matproduksjon på norske arealer

Rapport6-2014
Skrevet av:
, Arnold H. Arnoldussen, Magnar Forbord, Arne Grønlund, Margaret Eide Hillestad, Klaus Mittenzwei, Ivar Pettersen

I denne rapporten kan du lese om de norske arealressursenes produksjonspotensial, inkludert utmark, og om forvaltningen av norske arealressurser med sikte på best mulig ressursutnytting og høyest mulig fremtidig matvaresikkerhet. Dette er satt i en sammenheng der flere globale utviklingstrender gir økt usikkerhet omkring fremtidens matproduksjon. Rapporten er et resultat av et felles prosjekt mellom AgriAnalyse, Norsk senter for bygdeforskning og Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) med samarbeidspartnerne Norsk institutt for skog og landskap og Bioforsk. Prosjektet er finansiert med midler over Jordbruksavtalen.