Ny mjølkekvardag i EU - Frå kvotar til kriser?

Rapport7-2016
Skrevet av:
, Eirik Magnus Fuglestad

april 2015 vart mjølkekvotene avvikla i EU. Rapporten tek utgangspunkt i den noverande mjølkekrisa og ser på kva som har skjedd i marknaden og politikken. Sentralt her vil vera utfordringane i mjølkeeksporten frå EU som følgje av ustabile situasjonar på verdsmarknaden. Ein eksport EU er avhengig av for å få balanse mellom avsetnad og produksjon og dermed også for prisen til bøndene på mjølka. Særskilt vil rapporten gå inn på svingingar i mjølkeprisen til bøndene. Vidare vil vi setje fokus på eksport og avsetnad for mjølkeprodukt innan EU og frå EU.