Mer av produksjonen på norske ressurser

Rapport6-2015
Rapporter og notater

Rapporten diskuterer utvalgte virkemidler og tilskuddsordninger for å sikre arealbruk, både for gras og korn, slik at mer av produksjonen kan skje på norske ressurser i grasbasert husdyrhold. Tilpasninger og endringer i eksisterende virkemidler blir drøftet, og nye enkeltvirkemidler er skissert. Avslutningsvis presenteres en virkemiddelpakke som kan legge til rette for en langsiktig retningsendring, der det i større grad stimuleres til mer av produksjon på norske ressurser.