Landbruk og matindustri i Vestfold

Rapport7-2014
Skrevet av:
, Martin Lundeby Grimstad

Rapporten tar for seg dagens situasjon, samt utviklingstrekkene i Vestfold relativt til den nasjonale utviklingen i norsk produksjon. Vi har sett på trender innen blant annet bruksstruktur, areal og arealbruk, avlinger, dyretall, sysselsetting og omsetning. Videre har vi fokusert på verdien av "indrefileten" av norsk jordbruksjord, områder i Vestfold med spesielt gode dyrkingsforhold for grønnsaker og korn. Ved å sette jordbruket inn i norsk oljeøkonomi har vi også illustrert hvilke utfordringer dagens økonomiske situasjon innebærer for norsk produksjon generelt og jordbruket spesielt.