Kostnader ved dyrevelferdstiltak i norsk fjørfenæring

Notat4-2024

Dette notatet gir eksempler på praktiske og arbeidsmessige konsekvenser enkelte tenkte dyrevelferdstiltak vil kunne føre til i eksisterende fjørfebesetninger, og estimater på hvilke kostnader dette vil kunne gi. Notatet er skrevet på oppdrag fra Norges Bondelag.