Kornhøsting i våtere klima

Rapport2-2019

Rapporten ser på hvordan man kan gjøre kornproduksjonen mer robust i forbindelse med klimaendringer gjennom større fleksibilitet i høsting og tørking av korn i fuktige høstingsperioder, samt å bidra til reduksjon i utslipp av klimagasser fra matproduksjonen.