Klimautfordringane på dagsorden

Notat5-2008
Skrevet av:

Notatet er eit diskusjonsnotat kring utfordringar og moglegheiter i landbruket i lys av debatten kring global oppvarming. Notatet er ikkje utømmande for korleis utfordringa kring klimagassutslepp skal handterast, men søkjer å dra opp ulike tema og spørsmål for å illustrere kompleksiteten i utfordringane.