Klimaland - skog eller beite?

Notat2-2019

I dette notatet har vi sammenlignet nåverdien av å plante skog på fire potensielle arealer hos fire gårdbrukere med å produsere grovfôr på det samme arealet. Beregningene AgriAnalyse har utført, viser at det er kun ved en rente lavere eller lik 1 prosent at det lønner seg å plante skog, selv når bonden får dekket kostnadene ved planting, hvis alternativet er å nytte arealene til beiting. Dette forutsetter da at det holdes husdyr og arealene nyttes til dette.