Klimagasser, energiforbruk og energiressurser

Rapport4-2008

Rapporten gjer greie for offentleg dokumentasjon som er tilgjengeleg, samt eigne innsamla data når det gjeld klimagassutslepp, energiforbruk og energi/ avfallsressursar frå primærjordbruket, skogbruket og næringsmiddelindustrien. Rapporten syner totale utslepp av klimagassar og tilgjengelege energiressursar i jordbruk, skogbruk og næringsmiddelindustri.