Karbonlagring med beitende husdyr i Oppdal – et forprosjekt

Notat2-2021

Notatet er en litteraturgjennomgang av forskningsarbeider om lagring av karbon i beitemark i Norge. Det viser at beitelagsområdene i Oppdal, som utgjør i overkant av 1 million dekar, har et potensial for fangst av karbon på ca. 85 800 tonn karbon per år. Omregnet tilsvarer dette om lag 315 000 tonn CO2-ekvivalenter årlig i området. Dersom man tenker seg at fangst og lagring av klimagasser i beitemark kan inngå i klimaregnskapet med en positiv effekt, og man kan tenke seg en ordning med negativ CO2-avgift i tilfeller hvor virksomheter bidrar til fangst og lagring av karbon, kan det være mulig å finansiere tiltak for å øke beitebruk i områder av landet der antall beitedyr går ned og beitetrykket er for lavt til å holde landskapet åpent.