Kan fjellandbruket bidra til biologisk mangfold, og fangst og lagring av karbon i jord?

Rapport7-2023

Oppdal et eksempel på klimasmart landbruk basert på beitebruk. I rapporten fant vi at det ikke var statistisk signifikante forskjeller mellom beita og ikke-beita områder for noen av de undersøkte parameterne, unntatt for biomasse over jord. I beiteområdene blir karbon stadig fjerna når dyra beiter. Målingene viste likevel signifikant mer organisk materiale i biomassen over jord i de beita områdene enn i de ikke-beita områdene, og på de fleste stedene var det høyere verdier for vegetasjonens grønnfarge (NDVI) som tyder mer opptak av karbon i de beita enn i de ikke beita områdene.