Jordbruks- og matindustrifylket Østfold - variert produksjon og høy foredling

Rapport8-2013

Rapporten tar for seg verdiskapingen i Østfolds jordbruk og matindustri. Vi har sett på dagens situasjon, samt utviklingstrekkene i jordbruket i Østfold relativt til den nasjonale utviklingen i norsk produksjon. Vi har fokusert på trender når det gjelder antall bruk, areal og dyretall, sysselsetting og omsetning innenfor jordbruk og foredling, og investeringer. Ved å sette jordbruket inn i norsk oljeøkonomi har vi også illustrert hvilke utfordringer dagens økonomiske situasjon innebærer for norsk produksjon generelt og jordbruket spesielt.