Fra tall til tiltak – styrket matproduksjon i Troms og Finnmark

Rapport3-2022

Noen av målene i landbrukspolitikken er at det skal være landbruk over hele landet, at arealet skal holdes i hevd og at selvforsyningsgraden av jordbruksvarer basert på norske ressurser skal økes til minimum 50 prosent. I Troms og Finnmark har det blitt færre bønder, areal har gått ut av produksjon og det er underdekning av kjøtt i markedet. For å snu den negative trenden, har forfatterne av rapporten kommet med forslag til en egen Nord-Norgesatsning i form av økte midler til investeringer, til beitebruk og til økning i distriktstilskuddet for kjøtt og melk i Troms og Finnmark. De viktigste endringene i Fra tall til tiltak – landbruk i T&F korrigert versjon, er knyttet til distriktstilskudd melk og til investeringer i overgang fra båsfjøs til løsdrift for dem som ennå ikke har lagt om.

Les mer om følgende emner: