Den norske matvareverdikjeden - konsekvenser av et prisdiskrimineringsforbud

Annen publikasjon

Den norske verdikjeden fra jord til bord har sterke norske aktører i alle ledd. Denne rapporten ser på den norske matvareverdikjeden; hvordan detaljleddet er organisert i forhold til andre europeiske land og hva som er leverandørenes optimale produksjonstilpasning. Dette er nyttig og nødvendig bakgrunn for å kunne diskutere videre forslaget fra Regjeringen om å innføre et forbud mot usaklig prisdiskriminering på varer fra industrien til detaljister. Rapporten søker da å belyse effektene av en slik mulig forskrift med bakgrunn i den norske verdikjeden.

Les mer om følgende emner: