Krav om løsdrift i storfehold innebærer at kyrne, i motsetning til i båsfjøs, har fri anledning til bevegelse i husdyrrommet. Siste frist for omlegging til løsdrift ble som følge av jordbruksforhandlingene i 2016 utsatt fra 2024 til 2034. I 2024 inntreffer fortsatt krav til mosjon, kalvingsbinger og beitekrav på 16 uker. Dette er krav som uansett kan utløse behov for investeringer i 2024. Modernisering av det gamle båsfjøset i et visst omfang utløser også krav om ombygging til løsdrift.