Bondens prisindeks - kraftig vekst etter korona

Notat3-2022

Norsk jordbruk har i kjølvannet av koronapandemien opplevd en sterk prisvekst på sentrale innsatsfaktorer som brukes i produksjonen. AgriAnalyse har på bakgrunn av dette utarbeidet en priskostnadsindeks for jordbruket som måler kostnadsutviklingen på løpende basis: Bondens prisindeks (BPI). I dette notatet ser vi nærmere på priskostnadsutviklingen i norsk jordbruksproduksjon i tidsperioden fra 1. kvartal 2015 til 2. kvartal 2022.