Bondens klimafond

Rapport2-2021

Det vil være nødvendig med store investeringer i jordbruket for å redusere utslipp av klimagasser fram mot 2030. Jordbruket har i en avtale med Regjeringen, forpliktet seg til å redusere sine utslipp tilsvarende 5 millioner tonn CO2-ekvivalenter innen 2030. AgriAnalyse har på oppdrag fra Landbruksdirektoratet og i samarbeid med Norges Bondelag, utredet en modell der den enkelte gårdbruker setter av penger i et fond for investeringer i klimatiltak. I den foreslåtte modellen får gårdbrukeren redusert skatt på de avsatte midlene når de investeres i godkjente klimatiltak. Spørreundersøkelser og samtaler med gårdbrukere viser at det er stor interesse for å bidra til reduksjon av klimautslipp gjennom en slik fondsordning.