Arealutvikling og arealbruk - Korn, gras og drøvtyggere

Rapport12-2019
Skrevet av:

Når kornarealet faller i kornområdene, og grasarealet går ned i de tradisjonelle grasområdene, samtidig som grasarealet øker i kornområdene, er det et tegn på at kanaliseringspolitikken er svekket. De siste 15 årene er kornarealet på Østlandet i arealsone 1 og 3 redusert med 343 000 dekar, mens grasarealet har økt med 216 000. Rapporten ser nærmere på arealutvikling og arealbruk i sonene for arealtilskudd og kommuner, med spesiell vekt på kornarealet sett opp mot grasareal og mordyr. Videre blir mulige drivere for utviklingen, som driftsøkonomi og sosioøkonomiske forhold diskutert.