2009 EUs Handelsstrategi

Rapport1-2009
Skrevet av:

Rapporten ser på handelspolitikken og handelsstrategien til EU tilknytt landbruksvarehandelen. Gjennom Lisboa-strategien og Lisboa-agendaen har EU etter kvart utvikla ei overordna og meir samordna handelspolitikk overfor tredjeland. Den samordna handelspolitikken, samt utviklinga av handelen til EU med landbruksvarer vert drøfta. I tillegg vert handelsstrategien og handelsstrukturen til EU kopla til dei handelspolitiske relasjonane Noreg har til EU gjennom EØS-avtala.