Årleg importerer EU dryge 70 000 tonn ost til ei befolkning på 511 millionar, medan Noreg importerer knappe 14 000 tonn til 5 millionar. No skal den norske osteimporten verte større. Fordi det er inngått ny Artikkel 19-avtale, der den tollfrie ostekvoten til EU vert utvida med 1 200 tonn. Har Norge noko å lære av EU på korleis beskytte eigen produksjon?