Det er vanskelig å se noen klar sammenheng mellom økning i antall ammekyr og nedgang i kornareal generelt, men det kan se ut til at veksten i ammekyr følger områder med sterke husdyrmiljøer. Totalt sett har det ikke vært noen vesentlig økning av antall mordyr av storfe de siste ti årene, derfor kan ikke avgang av kornareal i stort være knyttet til økt grasbehov for storfe, særlig ikke når kraftfôrandelen også har økt i perioden. Spørsmålet er nok mer om vi har fått veksten i ammeku der vi ønsket – og ønsker i Norge. Særlig i sone 5b (Vestlandet) og sone 6 (Nordland og Troms) har utviklingen de siste ti årene vært at både gras- og kornareal går ut av drift, og at nedgangen i totalt antall storfe er stor.

Den endelige rapporten vil publiseres i mars 2019. Dette er en mer omfattende analyse som også bygger på data fra Innovasjon Norge om investeringer i driftsbygninger for ammeku og melkeku i perioden 2008 til 2017, slaktestatistikk og markedssituasjon.

Prosjektet er finansert gjennom Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri.