Oljevekster er ikke en ny kultur i norsk landbruk. I NIBIOs totalkalkyle er det data for produksjon av oljevekster fra 1962. Total avling har variert mye, mens avlingsnivået har ligget stabilt under 210 kg/daa fram til 2014 med nesten ingen avlingsøkning. Totalproduksjonen var størst i 1968 med over 19 000 tonn og et areal på 113700 daa, tilsvarende 4,7% av det totale åkerarealet. Siden 2007 har arealet vært under 2% av totalt åkerareal. I følge NIBIO kan det dyrkes oljevekster på over 270 000 daa tilsvarende i underkant av 10% av åkerarealet!