Kort fortalt skal RÅK-ordninga:   
•    sikre avsetjinga av innlandske råvarer frå eige jordbruk
•    legge til rette for konkurranse i industrileddet, utan at ein skal konkurrere på råvareprisen
Dette oppnår man ved at industrien skal få full kompensasjon for ulik råvarepris.

Ser ein på utvikla i samhandelen mellom EU og Norge på RÅK-varene, gjer ikkje EU det så verst slik vilkåra er i dag.