Blant overdragelsene av landbrukseiendommer som skjedde i 2016 til personlige eiere, var andelen kvinner blant de personlige eierne 45 prosent i Oslo og Akershus, tett fulgt av Finnmark med 44 prosent. I den andre enden av skalaen var kvinneandelen lavest i Aust-Agder med bare 29 prosent.

Kvinneandel

Note: Med landbrukseiendom menes eiendommer med minst 5 dekar jordbruksareal og/eller 25 dekar produktivt skogareal.