Kompensasjonsstøtten (11 prosent) er støtte til områder med naturlige begrensninger og går til hele Nord-Sverige, i tillegg til noen områder ellers i landet.


Støtte til miljø- og klimatiltak utgjør 30 prosent av EU-midlene som går til landsbyprogrammet, og i Sverige gjøres dette i stor grad gjennom miljøstøtten. Disse utbetalingene utgjør 10 prosent av jordbruksstøtten i landet. Støtten går blant annet til bevaring av utrydningstruede husdyrraser, seterdrift skjøtsel av beitemark og slåtteeng, flere ordninger knyttet til miljø som tilskudd rettet mot buffersoner, og mot å beskytte vann, våtmark, landskap og biologisk mangfold.

Støtte til storfekjøttproduksjon er en produksjonsavhengig støtte og utgjør 8 prosent av støtten.


Støtten til økologisk produksjon utgjør 6 prosent og formålet er å øke andelen økologisk produksjon samt å gi positive effekter på klima, dyrehelse og bygdeutvikling.
I tillegg gis det investeringsstøtte (5 prosent), nasjonal støtte til Nord-Sverige (4 prosent), støtte til forbedringer av dyrevelferd (2 prosent) og støtte til unge jordbrukere og oppstartstøtte for nye gårdbrukere (til sammen 1 %).

 

Kilde: Jordbruket i siffror, Jordbruksverket, 2021.