Importkvote for matkorn blir gitt som en samlet kvote. Som grunnlag for den samlede
importkvoten er de enkelte kornslagene vurdert hver for seg. Utfra forventet forbruk av
matkorn og prognosert tilgang av norskprodusert matkorn vil det bli behov for supplerende
import av matkorn i sesongen.
Norsk produksjon av hvete varierer fra år til år, og 2019 ser ut til å ha vært et godt år.
Prognoser fra Norske Felleskjøp indikerer at hveteimporten vil falle med i underkant av
50 000 tonn fra 2018, og bli på om lag 136 000 tonn i 2019.

Kilde: Norske Felleskjøp

Figuren er hentet fra Korn og konjunktur2020.