Tall fra rapporten "Bruk av norske fôrressurser" fra Landbruksdirektoratet viser at om lag 83 prosent av de voksne sauene var på utmarksbeite i minst 5 uker i 2020. Blant kyr og øvrig storfe var 28 prosent på utmarksbeite i minst 5 uker.
Ifølge rapporten er fôropptaket fra beite for melkeku i dag under 10 prosent, som er en nedgang fra 17 prosent i 2020. For «andre storfe» har beiteandelen vært uendret på om lag 31 prosent.


Budsjettnemnda estimerte i 2016 at det totale fôropptaket på utmark for jordbruket i landet utgjorde 325 millioner fôrenheter og at småfe tok opp 220 millioner av disse. Ifølge NIBIO er det mulig å høste opp mot 900 millioner fôrenheter fra utmarka, og de regner med at 600 millioner av dette er «praktisk nyttbart», selv om områder med rovdyrprioritet gjør at den høstbare ressursen er mindre enn dette.

Kilde: SSB, 2021.