Norges Bank har kommet med sin pengepolitiske rapport som sier noe om Norges finansielle stabilitet. Det betyr at Norges Bank redegjør for noen økonomiske størrelser som prisvekst, sysselsettingsvekst, økonomisk vekst og utviklingen i økonomien for våre viktigste handelspartnere.

Norges Bank skriver at arbeidsledigheten har falt, at det er en underliggende trend for prisvekst og at våre handelspartnere har noe lavere vekst enn tidligere. Dette gjør at banken vurderer å sette opp styringsrenta gradvis fram mot 2021. Banken mener styringsrenten vil ligge på 2 prosent i 2021 mot dagens 0,6 prosent.

Finansdepartementet har i nasjonalbudsjettet for 2018 anslått at gjennomsnittlig 3 mnds rente vil være høyere i 2021 enn den er nå.

Figuren viser utviklingen av bankenes gjennomsnittlige utlånsrente per år, fra 1991 og fram til 2017 samt prognose for utviklingen til og med 2021. I prognosen har vi tatt utgangspunkt i Norges Bank sin styringsrente og lagt til et gjennomsnittlig påslag som bankene har tatt for perioden 1991 til 2017. Denne framgangsmåten indikerer at gjennomsnittlig utlånsrente vil øke fra dagens 3,5 prosent til i underkant av 5 prosent i 2021.

Dagens gårdbrukere hadde en samlet gjeld på om lag 83 milliarder kroner i 2016 ifølge Statistisk Sentralbyrå, noe som er en økning på 33 prosent fra 2010. Gårdbrukerne hadde en renteutgift på 2,5 milliarder kroner samme år. En økning i renten fra 3,5 prosent til 4,7 prosent vil bety 35 prosent vekst i rentekostnader, forutsatt at de ikke tar opp mer gjeld enn hva de hadde i 2016.

gjennomsnittlig utlånsrente 1991 - 2021