Siden stiftinga av EU medVeksthus, Almeria, Spania Romatraktaten i 1958 har prinsippet om en felles landbrukspolitikk vært nedfelt, og i 1962 ble Den felles landbrukspolitikken iverksatt. Alle medlemslandene må forholde seg til CAP.

Formålet med rapporten er å få kunnskap om ordninger i EU rettet mot frukt- og grøntsektoren, men også å se etter overføringsverdi som kan tenkes som inspirasjon for å etablere ordninger tilpasset behovene i norsk grøntsektor.  Det er både markedsmuligheter og produksjonspotensial på norsk jordbruksareal for å øke produksjonen og verdiskapingen innenfor grøntsektoren.

Samtidig er norsk grøntsektor utsatt for et vedvarende og høyt konkurransepress fra importerte varer, og da spesielt fra EU.