Forsidebilde Rapport 6-2018Internasjonalt er det en trend at det stadig inngås ulike bilaterale og regionale handelsavtaler. Dette gjelder Norge og EFTA òg. Målet med avtalene er å bedre markedsadgangen i nye markeder, mot at en gir bedre markedsadgang i eget marked til avtaleparten. Norge har i dag 27 ratifiserte frihandelsavtaler med 38 land gjennom EFTA. I tillegg pågår det forhandlinger om nye avtaler som innbefatter 14 land, deriblant MERCOSUR (Brasil, Argentina, Uruguay og Paraguay). Rapporten ser først på det norske handelsregimet og tollvernet generelt, for så å vurdere øvrige norske frihandelsavtaler generelt. Deretter ser en på MERCOSURs landbrukssektor, produksjon og eksportportefølje mer spesifikt i lys av de pågående forhandlingene.