Overproduksjon av lam truer artsmangfoldet

Økningen i produksjon av lammekjøtt har ført til at prisene faller, og mange fylker har sluttet å gi investeringsstøtte til sauebøndene. Det fører til trangere økonomi for bøndene og de slutter med sau. Sauen er den største bidragsyter til å holde beitetrykket i inn- og utmark oppe. 

Artsdatabanken viser at 9 av 10 truede arter påvirkes av arealendringer. Gjengroing som følge av opphør eller redusert bruk av beite og slått, har påvirket 685 arter negativt. Fuglen Åkerrikse, er et eksempel på en art som er på rødlisten over utryddingstruede arter på grunn av gjengroing.

Årets jordbruksoppgjør er en gylden mulighet for regjeringen til å hindre gjengroing og snu trenden med redusert artsmangfold i Norge.

produksjon og forbruk sau og lammekjøtt