Tallene viser at BPI hadde en klar nedgang med 1,4 prosent fra august til september 2023. KPI, som ofte brukes som et generelt mål på inflasjon, var på sin side uendret i samme periode.

Nedgangen i BPI på månedsbasis kan hovedsakelig knyttes til fall i strøm- og kraftfôrprisene. Elektrisitetsprisen var i september 2023 på sitt laveste nivå siden utgangen av 2020, noe som kan forklares med mye nedbør i sommer og høy fyllingsgrad i vannmagasinene. Strømprisen som beregnes og publiseres i BPI er dog en nasjonal gjennomsnittspris, og kan gi et noe skjevt bilde for bønder i Sør-Norge da spotprisen i region NO2 ligger betydelig over prisene for resten av landet.

Lavere pris på kraftfôr kan knyttes til reduserte priser på importerte kraftfôrråvarer blant annet grunnet gode avlinger internasjonalt på flere av råvarene. I tillegg bidrog også en mer fordelaktig kronekurs inn.

Ser man på 12-månedersendringen så er BPI hele 7 prosent lavere sammenlignet med samme måned året før, mens tilsvarende endring for KPI viser en vekst på litt over 3 prosent. Årsaken til at BPI har et kraftig fall på 12-månedersbasis må ses i sammenheng med et markant fall i kunstgjødselprisene fra september 2022 til september 2023 på så mye som 32 prosent. Kunstgjødselprisene var på et svært høyt nivå i september i fjor i kjølvannet av Ukraina-krigen med blant annet høye gasspriser som en konsekvens. I tillegg var også strøm - og dieselprisene på et høyt nivå i september i fjor. På 12 måneder har strømprisen sett en kraftig nedgang på hele 41 prosent, mens dieselprisen har gått ned med om lag 10 prosent.

Mer detaljerte tall om de underliggende innsatsfaktorene finner man her: Bondens prisindeks. Neste publisering av oktober 2023-tall er 20. november 2023.