Tallene viser at BPI hadde en nedgang på 1,1 prosent fra desember 2023 til januar 2024. Konsumprisindeksen (KPI), som ofte brukes som et generelt mål på inflasjon, var på sin side mer eller mindre uendret med en marginal økning på 0,1prosent.

Nedgangen i BPI på månedsbasis skyldes hovedsakelig prisfall på energivarer; strømprisen falt med 9 prosent fra desember til januar, mens dieselprisen gikk ned med 4 prosent. I tillegg fortsatte også den fallende prisutviklingen innenfor kunstgjødsel.

Lavere strømpris i januar henger sammen med redusert forbruksavgift (vintersats i januar-mars), samt fall i spotprisen i Nord-Norge (Region NO 4). Nedgangen i dieselprisen på sin side kan blant annet knyttes til redusert råoljepris som igjen forplanter seg videre til pumpeprisen.

Ser man på 12-månedersendringen så er BPI hele 4,4 prosent lavere sammenlignet med samme måned året før, mens tilsvarende endring for KPI viser en sterk vekst på 4,7 prosent. Årsaken til at BPI har et klart fall på 12-månedersbasis må ses i sammenheng med normalisering av kunstgjødselprisen etter at produksjonen og markedet tilpasset seg det kraftige prissjokket i 2021. Sammenlignet med samme periode året før så har derfor kunstgjødselprisen i januar 2024 falt med så mye som 34 prosent. I tillegg var òg kraftfôrprisene på et svært høyt nivå i januar 2023, og på tolv måneder så har kraftfôr sett en klar prisnedgang på over 5 prosent.

På motsatt side, så har blant annet kategoriene «Andre kostnader» sett en klar vekst på 12 måneders-basis. Disse utgiftskategoriene er samleposter som dekker flere ulike driftskostnader slik som frakt, emballasje, forsikringer, gårdsregnskap og veterinærbesøk. Prisveksten for disse innsatsfaktorene kan i stor grad ses i sammenheng med den generelt høye inflasjonen.

Mer detaljerte tall om de underliggende innsatsfaktorene finner man her: Bondens Prisindeks. Neste publisering av februar 2024-tall er 20.mars.

Revisjoner: Delindeksen for elektrisitet har blitt revidert og tilbakeregnet for perioden oktober-desember 2023 for å hensynta nye oppdaterte tall for nettleie. Dette har også ført til marginale justeringer i totalindeksen for BPI.