Tallene viser at BPI hadde en nedgang på 0,4 prosent fra februar til mars 2024. Konsumprisindeksen (KPI), som ofte brukes som et generelt mål på inflasjon, hadde på sin side en marginal økning på 0,2 prosent i samme periode. Som figuren nedenfor viser så er det nå en konvergerende tendens mellom disse to prisindeksene.

Nedgangen i BPI på månedsbasis kan særlig knyttes til et fall i dieselprisen som gikk ned om lag 5 prosent fra februar til mars 2024. I tillegg bidrog også lavere kunstgjødselpriser til å trekke ned totalindeksen. På motsatt side, så ble den totale nedgangen i BPI på månedsbasis dempet av økte strømpriser. Det var særlig strømprisvekst i Midt- og Nord-Norge fra februar til mars 2024.

Ser man på 12-månedersendringen så er BPI 2,9 prosent lavere sammenlignet med samme måned året før, mens tilsvarende endring for KPI viser en tydelig vekst på 3,9 prosent. Årsaken til at BPI går ned på 12-månedersbasis må blant annet ses i sammenheng med normalisering av kunstgjødselprisen etter at produksjonen og markedet tilpasset seg det kraftige prissjokket i 2021. Sammenlignet med samme periode året før så har derfor kunstgjødselprisen i mars 2024 falt med så mye som 27 prosent. I tillegg var òg kraftfôrprisene på et svært høyt nivå i mars i fjor, og på tolv måneder så har kraftfôr sett en klar prisnedgang på over 5 prosent.

På motsatt side, så har de mer generelle og ikke jordbruks-spesifikke kostandskategoriene sett en klar prisvekst på 12 måneders-basis. Dette gjelder særlig vedlikehold og samlepostkategoriene «Andre kostnader». Sistnevnte dekker flere ulike driftskostnader slik som frakt, emballasje og forsikringer. Prisveksten for disse innsatsfaktorene kan i stor grad ses i sammenheng med den generelt høye inflasjonen.

Mer detaljerte tall om de underliggende innsatsfaktorene finner man her: Bondens prisindeks. Neste publisering av april 2024-tall er 22.mai.


Revisjoner: Delindeksen for såfrø og planter har blitt revidert og tilbakeregnet til og med januar 2022. Dette skyldes revisjoner og oppdaterte tall for såfrø og planter fra Budsjettnemndas Totalkalkyle. Disse endringene gir minimale justeringer i tidligere utgitte tall for totalindeksen.